utorak, februar 18, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Na okruglom stolu koji je organizovalo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Autonomni ženski centar je predstavio komentare na drugi Nacrt Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti. U komentarima skrenuta je pažnja Radne grupe na dva bazična nedostatka, i u celosti i delovima, zbog kojih je dokument neprihvatljiv za Autonomni ženski centar i druge ženske organizacije koje pružaju usluge ženama sa iskustvom nasilju.

Prošle godine Autonomni ženski centar i Mreža žene protiv nasilja (koja okuplja 27 organizacija koje pružaju usluge ženama koje su preživele nasilja), uputili su komentare na prvi Nacrt pravilnika, ukazujući na postojanje sistematske nedoslednosti i propusta koji se ne mogu ispraviti amadmanima na pojedine članove, i predlogom da Radna grupa temeljno preuredi Nacrt Pravilnika u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti i drugim relevantnim pravilnicima, zakonima i pravilima struke, uz uvažavanje rada organizacija civilnog društa koje u oblasti socijalnih usluga deluju i izlaze u susret potrebama različitih i posebno višestruko marginalizovanih društvenih grupa.