Na okruglom stolu koji je organizovalo Ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Autonomni ženski centar je predstavio komentare na drugi Nacrt Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti. U komentarima skrenuta je pažnja Radne grupe na dva bazična nedostatka, i u celosti i delovima, zbog kojih je dokument neprihvatljiv za Autonomni ženski centar i druge ženske organizacije koje pružaju usluge ženama sa iskustvom nasilju.

Prošle godine Autonomni ženski centar i Mreža žene protiv nasilja (koja okuplja 27 organizacija koje pružaju usluge ženama koje su preživele nasilja), uputili su komentare na prvi Nacrt pravilnika, ukazujući na postojanje sistematske nedoslednosti i propusta koji se ne mogu ispraviti amadmanima na pojedine članove, i predlogom da Radna grupa temeljno preuredi Nacrt Pravilnika u skladu sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti i drugim relevantnim pravilnicima, zakonima i pravilima struke, uz uvažavanje rada organizacija civilnog društa koje u oblasti socijalnih usluga deluju i izlaze u susret potrebama različitih i posebno višestruko marginalizovanih društvenih grupa.