subota, jun 06, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

4. april 2013.  Autonomni ženski centar uputio je dopis ministru unutrašnjih poslova povodom donošenja Posebnog protokola za postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskom odnosu, sa zahtevom da se iz protokola izbriše paragraf 3.7. Lažno prijavljivanje.

AŽC pozdravlja donošenje ovog dokumenta i navodi da izuzev spornog paragrafa, poseban protokol za policijske službenike na dobar način usmerava i standardizuje praksu policijskih službenika. U obrazloženju uz dopis, navodi se da je paragraf o lažnom prijavljivanju pre svega u suprotnosti sa drugim delovima protokola, kao i da činjenica da za određen procenat prijava nasilja nad ženama, nije bilo (dovoljno) dokaza, ne znači ni da nasilja nije bilo, niti da je prijava lažna.

Ovde možete pročitati dopis u celosti: