4. april 2013.  Autonomni ženski centar uputio je dopis ministru unutrašnjih poslova povodom donošenja Posebnog protokola za postupanje policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama u porodici i partnerskom odnosu, sa zahtevom da se iz protokola izbriše paragraf 3.7. Lažno prijavljivanje.

AŽC pozdravlja donošenje ovog dokumenta i navodi da izuzev spornog paragrafa, poseban protokol za policijske službenike na dobar način usmerava i standardizuje praksu policijskih službenika. U obrazloženju uz dopis, navodi se da je paragraf o lažnom prijavljivanju pre svega u suprotnosti sa drugim delovima protokola, kao i da činjenica da za određen procenat prijava nasilja nad ženama, nije bilo (dovoljno) dokaza, ne znači ni da nasilja nije bilo, niti da je prijava lažna.

Ovde možete pročitati dopis u celosti: