Autonomni ženski centar uputio je dopis državnoj sekretarki Brankici Janković, sa komentarima na nedoslednost u upotrebi rodno osetljivih termina, odnosno imenovanja žene kao subjekta zaštite od nasilja u porodici (što čini ovaj Posebni protokol neusaglašenim sa Opštim protokolom o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u situacijama nasilja nad ženama u porodici i u partnerskim odnosima). AŽC je ukazao i na propuste u navođenju specifičnih informacija karakterističnih za fenomen nasilja prema ženama, uključujući nasilje u porodici i u partnerskim odnosima, koje su uz opšte informacije o postupcima i procedurama, od suštinske važnosti za procene i postupke centra za socijalni rad – organa starateljstva.