sreda, jun 03, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

oservatorija-izvestaj-2012Prvi godišnji izveštaj Opervatorije za praćenje nasilja prema ženama, nezavisnog ekspertskog, posmatračkog i analitičkog tela koje je formirano krajem 2011. godine sa ciljem da prati, analizira i izveštava o stanju u oblasti nasilja nad ženama u Srbiji, napisale su članice opservatorije: Biljana Branković, Tanja Ignjatović, Slađana Jovanović, Marija Lukić, Vanja Macanović i Zorica Mršević.

Izveštaj predstavlja kritički glas organizacija civilnog društva koje se bave problemom nasilja prema ženama, politikama i praksama zaštite žena u Srbiji, pruža preporuke i smernice i ukazuje na načine delovanja u ovoj oblasti. Naredni izveštaj opservatorije biće objavljen u martu 2014. godine.