nedelja, septembar 27, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Tokom realizacije projekta „Dostojanstvo, integritet i bezbednost za žene – zajednička akcija ženskih organizacija“ ženske organizacije su na više susreta problematizovale postojeći nacrt Pravilnika o minimalnim standardima za pružanje savetodavno-terapijskih i socijalno-edukativnih usluga u socijalnoj zaštiti (StiSE usluge), i odlučile da dok se čeka na finalnu verziju Pravilnika, zajednički reaguju i doprinesu predlogu pravilnika koji će uzeti u obzir znanje, dugogodišnju eskspertizu i specifičnost postojećih pružalaca usluga ženama sa iskustvom nasilja, a posebno žena iz marginalizovanih grupa.