nedelja, mart 29, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

26.12.2005. u Beogradu,
Timu potpredsednika Vlade Srbije za implementaciju SSS, Ivani Aleksić, menadžerki Tima
Predmet: Komentari na Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji

Poštovane/i,
koristeći priliku da komentarišemo Prvi izveštaj o implementaciji Strategije za smanjenje siromaštva u Srbiji, uvažavajući princip aktivnog uključivanja svih zainteresovanih u proces implementacije, ali i u proces praćenja i procene efekata,  šaljemo vam mišljenja i sugestije naših organizacija*...