nedelja, septembar 27, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Tanja Ignjatović i Bobana Macanović
U okviru Programa razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici, pored redovnih projektnih aktivnosti, aktivno smo se uključivale u proces komentarisanja i uticaja na praktične politike, posebno u oblasti socijalne zaštite  i drugim oblastima koje imaju dodira sa nasiljem u porodici, nasiljem prema ženama i rodnim pitanjima.