petak, jun 05, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

U tekstu koji sledi sumiramo neke od ključnih policy aktivnosti Programa razvoja dobrih praksi u oblasti nasilja u porodici u 2006 godini. Iako vanprojektne (volonterske) aktivnosti, policy analize, pažljivo praćenje procesa i javno zagovaranje donošenja i/ili izmena zakona, državnih politika i procedura, za nas su posebno važne aktivnosti.