petak, jun 05, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Ženske organizacije i grupe, potpisnice ovog dokumenta, su na poziv UNDP-a učestvovale u konsultativnom procesu o prioritetnim aktivnostima u oblasti razvoja rodne ravnopravnosti u Srbiji za period do 2008. Ovaj dokument sadrži pogled na trenutno stanje i perspektivu/prioritete delanja i uticaja ženskih organizacija i grupa, pogled na mandate i odgovornosti koje bi trebalo da imaju mehanizmi za rodnu ravnopravnost,  kao i predlog nužnih pretpostavki uspostavljanja saradnje između predstavnica različitih sektora.