subota, jun 06, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.
Forumu Narodne skupštine za praćenje implementacije Strategije za smanjenje siromaštva

Predlog da se na dnevni red rada Foruma Narodne skupštine za praćenje implementacije Strategije za smanjenje siromaštva stave teme iz Strategije koje su obuhvaćene poglavljem Ljudska prava, ravnopravnost polova i posebno ugroženih grupa