Sastanak na temu "Nacrti specifikacija uluga i minimalni standardi za prvu grupu prioritetnih usluga socijalne zastite" je organizovan u okviru projekta Podrska primeni Strategije socijalne zaštite kao podrška Ministarstvu rada i socijalne politike na definisanju i razvijanju strukturnih i funkcionalnih standarda usluga u oblasti socijalne zastite. Prvu grupu usluga cine:

Usluge sa nacionalnog nivoa:

  1. Usluge smeštaja u ustanovu socijalne zaštite za decu u omladinu, uključujući OSI
  2. Usluge smeštaja u ustanovu socijalne zaštite za  odrasle i stare, uključujući OSI
  3. Hraniteljstvo

Usluge socijalne zaštite u zajednici, otvoreni vidovi zaštite:

  1. Pomoć i nega u kući
  2. Klubovi za stare
  3. Stanovanje uz podršku
  4. Prihvatilišta
  5. Dnevni boravak
  6. Personalni asistent