ponedeljak, septembar 28, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Sastanak na temu "Nacrti specifikacija uluga i minimalni standardi za prvu grupu prioritetnih usluga socijalne zastite" je organizovan u okviru projekta Podrska primeni Strategije socijalne zaštite kao podrška Ministarstvu rada i socijalne politike na definisanju i razvijanju strukturnih i funkcionalnih standarda usluga u oblasti socijalne zastite. Prvu grupu usluga cine:

Usluge sa nacionalnog nivoa:

  1. Usluge smeštaja u ustanovu socijalne zaštite za decu u omladinu, uključujući OSI
  2. Usluge smeštaja u ustanovu socijalne zaštite za  odrasle i stare, uključujući OSI
  3. Hraniteljstvo

Usluge socijalne zaštite u zajednici, otvoreni vidovi zaštite:

  1. Pomoć i nega u kući
  2. Klubovi za stare
  3. Stanovanje uz podršku
  4. Prihvatilišta
  5. Dnevni boravak
  6. Personalni asistent