sreda, septembar 23, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Imajući u vidu da je nasilje u porodici veoma ozbiljan društveni problem, kojim se Autonomni ženski centar posvećeno bavi već 16 godina, izražavamo neslaganje sa procesom kojim je, bez prethodne diskusije i ozbiljne analize, odlučeno da se piše zakon i načinom na koji je zakon pisan.

Zabrinute smo jer Model zakona neadekvatnom operacionalizacijom koncepcijskih pretpostavki na kojima počiva predstavlja „korak u nazad" u onosu na teško stečen nivo pravne zaštite od nasilja u porodici, čije su žene najčešće žrtve.

Posebno smo zabrinute što će ovako loš model biti osnov izrade zakona radne grupe koju je formirala Uprava za rodnu ravnopravnost i u kojoj nema niti jedne predstavnice ženskih organizacija.