Autonomni ženski centar dostavio je Ministarstvu unutrašnjih poslova svoje komentare i predloge na nacrt Zakona o policiji, čime zahteva uvođenje hitnih mera zaštite u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama.

Usvajanjem ovog predloga, policija bi dobila ovlašćenje da učiniocu nasilja u porodici izrekne meru privremenog udaljavanja sa adrese stanovanja i meru privremene zabrane kontaktiranja sa žrtvom radi sprečavanja daljeg vršenja nasilja. Ove mere bi policijski službenici izricali u formi Rešenja u roku od najviše 48 časova od prijave događaja, sa vremenskim trajanjem od 14 dana. Predlog je napravljen po uzoru na austrijski zakon o policiji i druge prateće zakone.

Predlozi AŽCa za izmene i dopune Zakona o policiji dostupni su u prilogu.