petak, april 03, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Sednici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, održanoj 26. maja 2015. godine, prisustvovala je i Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra. Odbor se bavio merama za zaustavljanje muškog nasilja prema ženama i ubistava žena u porodično-partnerskom kontekstu u Srbiji. Da uzmu učešće u radu odbora pozvane su poslanice i poslanici Narodne skupštine Republike Srbije, zaposleni u institucijama koje rade sa ženama koje su preživele muško nasilje i aktivistkinje ženskih nevladinih organizacija.

Usvojeni su svi predlozi Autonomnog ženskog centra upućeni u predhodnom periodu donosiocima odluka i upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje. Predlozi se nalaze u prilogu.

Sednica u celini dostupna ovde:
Narodna skupština Republike Srbije / Prenosi / Arhiva