četvrtak, avgust 06, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.
Narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević, ponovo je danas stavio na glasanje amandmane na Zakon o policiji, koji se odnose na policijska ovlašćenja za izdavanjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja u porodici.

On je podsetio narodne poslanike i poslanice da nije odgovarajuće da žene i deca zbog nasilja napuštaju dom i borave u “sigurnim kućama”, navodeći podatke koji potvrđuju neefikasnost postojeće zaštite. Naglasio je da je predloženo rešenje saglasno sa Konvencijom Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je Republika Srbija ratifikovala oktobra 2013. godine.

Amandmanima se predviđa da učinilac nasilja bude izmešten iz kuće/stana na 14 dana, bez obzira na to da li žena (ili član porodice) traži ili podržava ovakvu meru. Na ovaj način neposredno se štiti bezbednost žrtava nasilja u porodici („sad i ovde“), a nasilnicima se šalje nedvosmislena podrška da država ne toleriše nasilje.*Podsećajući da su u ovoj godini 33 žene ubijene od strane partnera ili muškog člana porodice, ćutanjem je odao poštu ubijenim ženama.

Predlog narodnog poslanika, prof. dr Dušana Milisavljevića po drugi put nije prihvaćen. Iako nije bilo protiv i uzdržanih glasova, 120 narodnih poslanika i poslanica nije glasalo!