utorak, jul 14, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.
Autonomni ženski centar se dopisom obratio Zorani Mihajlović, predsednici Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsednici Vlade, u vezi sa njenim izjavama za medije o “hitnim merama zaštite od nasilja” i najavi formiranja radne grupe za usklađivanje Krivičnog zakonika i Porodičnog zakona, koje bi trebalo da reši i pitanje izlaska nasilnika iz stana/kuće.

Podsećajući da predložene “hitne mere zaštite” nemaju istu svrhu kao mere zaštite od nasilja koje postoje u Porodičnom zakonu, AŽC je naveo i ključne podatke o (ne)efikasnosti tih mera, koje takođe imaju preventivni karakter, ali ne omogućavaju zaštitu “sada i ovde”.

AŽC je izrazio i duboku zabrinutost zbog formiranja većeg broja radnih grupa za izmene zakona u ovoj oblasti, pri različitim ministarstvima i telima, što upućuje na nedostatak koordinacije. Navedeno je i da radne grupe sastavljene (isključivo) od predstavnika akademske javnosti i izvršne vlasti, uz dužno poštovanje opšte ekspertize, nemaju dovoljno specifičnih znanja o pojavi, potrebama žena i realnim problemima sa kojima se one aktuelno susreću u ostvarivanju prava na zaštitu od nasilja u porodičnom kontekstu.

Kao zainteresovana strana i organizacija sa ozbiljnom ekspertizom u oblasti zaštite žena od nasilja, predložen je sastanak na kom bi AŽC izložio svoju perspektivu i predloge rešenja, u vezi sa procesom i sadržajem najavljenih izmena.

Odgovor dobijen od predsednice Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, gospođe Zorane Mihajlović, po mišljenju AŽC, potvrđuje i nerazumevanje problema i nespremnost da se situacija promeni. To je sasvim suprotno merama koje predviđa nova Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost u vezi sa posebnim ciljem 3.6. Uspostavljanje mehanizama saradnje sa udruženjima.

Prilozi: