nedelja, oktobar 13, 2019

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.
Narodni poslanik, prof. dr Dušan Milisavljević, po treći put je stavio na glasanje amandmane na Zakon o policiji, koji se odnose na policijska ovlašćenja za izdavanjem „hitnih mera zaštite“ od nasilja u porodici.

On je podsetio narodne poslanike i poslanice da nije odgovarajuće da žene i deca zbog nasilja napuštaju dom i borave u “sigurnim kućama”, ali i na činjenicu koja mu je poznata iz vlastite lekarske prakse, da nasilnici uspešno kontrolišu svoje žrtve, tako da one često ne uspevaju da ga obelodane.

Amandmanima, koji su pripremljeni u saradnji sa Autonomnim ženskim centrom, predloženo je da učinilac nasilja bude izmešten iz kuće/stana na 14 dana, bez obzira na to da li žena (ili član porodice), traže ili podržavaju ovakvu meru. Na ovaj način neposredno se štiti bezbednost žrtava nasilja u porodici („sad i ovde“), a nasilnicima se šalje nedvosmislena podrška da država ne toleriše nasilje.

Predlog narodnog poslanika, prof. dr Dušana Milisavljevića, po treći put nije prihvaćen. Ipak, beležimo veći broj glasova ZA – ovaj put ih je bilo 34. Ostalih 114 prisutnih narodnih poslanika/poslanica nisu glasali/e!