četvrtak, avgust 06, 2020

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

Predlog Zakona o javnom redu i miru, u članu 16. Prostitucija, potpuno nepravedno predviđa kažnjavanje isključivo za osobe koje su kupljene u prostituciji (najčešće žene i deca), zanemarujući činjenicu da su osobe koje koriste/kupuju prostituciju (najčešće muškaci), takođe osobe koje se „odaju prostituciji“ (termin iz zakona).

Mreža „Žene protiv nasilja“, kao članice Evropskog ženskog lobija, prostituciju shvata kao oblik iskorišćavanja žena i dece i kao ozbiljan društveni problem. U prostituciji se žene i deca ekstremno ponižavaju i degradiraju, izloženi su zlostavljanju, silovanju, fizičkim napadima, mučenju, neželjenoj trudnoći, bolestima koje se prenose seksualnim putem, povredama koje rezultiraju invaliditetom. Ogroman broj žena u prostituciji pati od posttraumatskog stresnog poremećaja. Ogroman broj žena bi želelo da izađe iz prostitucije, ali se oseća onemogućenim da to učini, zbog čega bi društvo trebalo da im ponudi organizovanu podršku.

Dopis Ženskoj parlamentarnoj mreži: