četvrtak, jun 20, 2019

Zagovaranje

Početna premisa Autonomnog ženskog centra je da  politike suzbijanja nasilja prema ženama na lokalnom i nacionalnom nivou treba da budu usklađene sa međunarodnim standardima i dobrim praksama u ovoj oblasti. U skladu sa postavljenim strateškim ciljevima: da se Konvencije Ujedinjenih nacija i Saveta Evrope kvalitetno implementiraju od strane države i da se u procesu pristupanja Evropskoj uniji poštuju ženska ljudska prava,  Autonomni ženski centar dosledno prati primenu i zagovara za sveobuhvatnu, koherentnu, relevantnu, specifičnu, delotvornu i efikasnu nacionalnu politiku protiv nasilja nad ženama u porodici.

rEUformator6 2016“Sprovođenje politika za eliminisanje diskriminacije žena i postizanje rodne ravnopravnosti u prethodnom periodu nije bilo funkcionalno i međusobno usklađeno”, piše Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra za novi rEUformator bilten, čija je centralna tema način na koji pristupanje Evropskoj uniji utiče na položaj žena u Srbiji.

U tekstu „Pristupanje Evropskoj uniji – pogled na prava žena“, Ignjatović se fokusirala na „sagledavanje stanja i ključnih problema u vezi sa primenom Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti u Republici Srbiji 2010-2015. i kreiranje novog strateškog dokumenta za period 2016-2020, uz osvrt na stanje i politiku EU u istoj oblasti“.

U istom biltenu možete pročitati tekstove o položaju žrtava trgovine ljudima u sudskim postupcima, predloge prioriteta u oblasti borbe protiv korupcije koji su upućeni novoj Vladi, kao i predlogom Evropske komisije za reformu sistema kontrole granica u EU.

Bilten rEUformator izdaje Koalicija prEUgovor koja je nastala sa ciljem da nadgleda sprovođenje politika iz oblasti pregovora o pristupanju Srbije EU, sa akcentom na poglavljima 23 (pravosuđe i osnovna ljudska prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost).

Bilten je dostupan za preuzimanje na ovom linku.