unfpa logoPredstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su 24.6.2016. na stručnom skupu za definisanje standardnih operativnih procedura (SOP) za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja tokom kriznih situacija. Sastanak je organizovao Populacioni fond Ujedinjenih nacija(UNFPA), koji je i sačinio prvi nacrt Nacionalnih standardnih operativnih procedura za prevenciju i odgovor na rodno zasnovano nasilje u kriznim situacijama, u saradnji sa Republičkim zavodom sa socijalnu zaštitu.

Načelni komentari AŽC-a na SOP odnosili su se na:

1. neoperativnost dokumenta – navedeno je da je neophodno operacionalizovati procedure u smislu rokova, konkretnih aktera i zadataka, te koristiti precizne formulacije (umesto adekvatno, pravovremeno, u većini slučajeva);

2. nepreciznost definicije rodno zasnovanog nasilja – potrebno je precizirati definiciju rodno zasnovanog nasilja, odnosno definisati oblike RZN na koje se dokument odnosi, tako da se ne mešaju odrasle žene i deca žrtve nasilja. Nužno je uskladiti ovaj dokument sa SOP za postupanje prema deci, koji je doneo UNICEF;

3. nejasno i nepotpuno definisane rodno osetljive procedure – istaknuto je da treba precizno i dosledno definisati rodno osetljive procedure i pristup u radu svake od relevantnih službi obuhvaćenih SOP-om;

4. nedostatak procedura kada su učinioci nasilja upravo pružaoci podrške – budući da je propušteno da se utvrde procedure za postupanje u slučajevima kada su pružaoci podrške ujedno oni koji vrše nasilje nad izbegličkom populacijom ili drugim licima koja se nađu u kriznoj situaciji, neophodno je i te procedure uvrstiti u dokument i detaljno propisati način postupanja;

5. koordinirano postupanje različitih aktera – koordinaciji rada različitih aktera posvećeno je nedovoljno prostora i nisu dovoljno precizno definisane odgovornosti i procedure unutar različitih sistema.

AŽC je izrazio sumnju u efikasnost koordinacije, s obzirom na to da je ova uloga poverena Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje nije uspelo da upostavi kooordinaciju u slučajevima nasilja prema ženama u porodici i partnerskim odnosima, u skladu sa Opštim i Posebnim protokolima.