Kancelarija za ljudska i manjinska prava je 5. aprila 2013. godine na konferenciji „Perspektive antidiskriminacione politike u Srbiji“ predstavila nacrt Strategije za borbu protiv diskriminacije. Autonomni ženski centar je učestvovao u izradi Strategije i koordinirao rad tematske grupe – žene.

Na konferenciji je, uz uvodne reči, bilo govora o unapređenju ljudskih prava i ravnopravnosti u procesu evropskih integracija i o mogućnostima za unapređenje antidiskriminacione prakse u Srbiji. Glavni konsultant za izradu Strategije, Dejan Milenković (Fakultet političkih nauka), je predstavio način izrade dokumenta, a koordinatorke/i svih tematskih grupa su naglasile/i glavne aspekte u vezi sa položajem, pravnim i faktičkim stanjem i predviđenim ciljevima i merama za sprečavanje diskriminacije marginalizovanih društvenih grupa.

Tanja Ignjatović, koordinatorka tematske grupe – žene, je naglasila da su okvir za sadržaj ovog dela strategije bili Konvencija UN o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i do sada usvojene nacionalne strategije koje se tiču položaja žena. Tematska grupa je nastojala da kroz opis stanja (pravni i faktički položaj žena) obrazloži svaku od predloženih mera u okviru opšteg i posebnih ciljeva. Kad je u pitanju suprotstavljanje nasilju prema ženama, naglašena je potreba razvijanja sveobuhvatnog sistema zaštite od svih oblika rodno zasnovanog nasilja, u skladu sa Konvencijom Saveta Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Posebno treba naglasiti da je predložen snažan mehanizam za praćenje i ocenjivanje sprovođenja Strategije, koji podrazumeva sistematsko prikupljanje podataka, godišnju ocenu uspešnosti primene, kao i mogućnost alternativnog izveštavanja o sprovođenju Strategije od strane organizacija civilnog društva.

Nacrt Strategije će biti dostupan za komentare i predloge dopuna do 7. maja 2013. godine.