2/12/2013. Novi Sad:  Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova je organizovao konferenciju pod nazivom „Strategija za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodina – koraci dalje“. Na konferenciji su predstavljeni rezultati i izazovi u primeni vojvođanske Strategije za period 2008-2012. godina. Predstavnice Autonomnog ženskog centra, koji je bio partner u implementaciji Strategije, izveštavale su o inovacijama i dobrim praksama:  uspostavljanje multisektorske saradnje kroz praksu konferencije slučaja (Jelena Keserović), jedinstveni način evidentiranja slučajeva nasilja u porodici (Vanja Macanović) i prevencija nasilja u partnerskim odnosima kroz rad sa mladima (Nataša Jovanović). Tanja Ignjatović je govorila o primeni Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici kroz novu pokrajinsku Strategiju, čija je izrada u toku.

Fotografije

  • konferencija-1
  • konferencija-2
  • konferencija-3
  • konferencija-4