Komesar Saveta Evrope za ljudska prava Nils Muižnieks pozdravio je ratifikaciju Istanbulske konvencije u Srbiji i preporučio “alate”, koje je Autonomni ženski centar razvio za praćenje primene ovog međunarodnog instrumenta.

Nakon zvanične posete Srbiji u martu 2015. godine, gospodin Muižnieks je u svom izveštaju naveo da je “tokom 2014. godine Autonomni ženski centar, ugledna nevladina organizacija za zaštitu ženskih prava, objavila i distribuirala sveobuhvatnu analizu usklađenosti pravnog okvira Republike Srbije sa Istanbulskom konvencijom, kao i indikatore za praćenje njene primene. Dokument sadrži preporuke o neophodnim reformama u ovoj oblasti, fokusirajući se posebno na Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku, Porodični zakon, Zakon o prekršajima i Zakon o policiji“.

Komesar je istakao da bi zaštita žena žrtava nasilja trebalo da bude postignuta „u bliskoj saradnji sa akterima u domaćem civilnom sektoru, koji rade na promociji i zaštiti ženskih prava, čiji značajan rad u ovom polju Komesar visoko uvažava“.

Tekst izveštaja dostupan je na engleskom jeziku u PDF formatu ovde.