Tokom dvodnevnog seminara u organizaciji Autonomnog ženskog centra, predstavnice ženskih organizacija koje pružaju psihosocijalnu i pravnu podršku ženama sa iskustvom nasilja, dogovorile su zajedničko praćenje primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici koji stupa na snagu 1. juna.

Pored unapređenja znanja o ovom, ali i Krivičnom zakoniku i Porodičnom zakonu, kao i izmenama u Zakonu o policiji, cilj seminara bio je i dogovor o načinima informisanja žena sa iskustvom nasilja, kao i medija i šire javnosti, o mogućnostima preventivne zaštite od nasilja i odgovornosti državnih organa. Istaknuto je da Zakon o sprečavanju nasilja u porodici postavlja striktne nadležnosti i rokove državnim organima, pre svega javnom tužilaštvu, policiji i centru za socijalni rad i dogovoreno je zajedničko praćenje rokova i ispunjavanja dužnosti ovih organa. Takođe je naglašeno da ovaj Zakon propisuje hitne mere samo u slučajevima nasilja niskog inteziteta, te je istaknuto da policijski službenici koji propisuju hitne mere moraju biti senzibilisani da prepoznaju nijanse nasilja i reaguju u skladu sa tim.

Takođe, zaključeno je da predviđene mere iz Zakona o sprečavanju nasilja u porodici nemaju jednaku mogućnost preventivne zaštite za žene iz marginalizovanih društvenih grupa, pre svega Romkinje, žene sa invaliditetom i žene iz seoskih sredina, zbog čega je dogovoreno da se predstavnice specijalizovanih ženskih organizacija koje pružaju usluge tim ženama sastanu ponovo, kako bi precizirale potencijalne probleme i rešenja, te preduzele dalje akcije.

Fotografije

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06