znacka policijeAutonomni ženski centar i u 2017. godini nastavlja saradnju sa Nacionalnim kriminalističko-tehničkim centrom MUP-a i Policijom Švedske, učešćem na seminaru „Forenzički tretman lica mesta kod nasilja u porodici i krivičnih dela iz oblasti polnih sloboda” u Leskovcu. Na seminaru su učestvovali predstavnici svih relevantnih službi koje postupaju u slučajevima nasilja u porodici i seksualnog nasilja.

Na seminaru su obrađivane teme o rodnoj ravnopravnosti, nasilju u porodici – vođenje intervjua sa ženama i sa decom žrtvama nasilja, forenzičkom fotografisanju, forenzičkom dokumentovanju, prevenciji sekundarne traumatizacije. Razmenjena su iskustva učesnika u vezi sa dokumentovanjem i dokazivanjem nasilja, tretmanom žrtava silovanja i rodno zasnovanog nasilja.

U izlaganju pod nazivom „Nasilje prema ženama u intimnom partnerskom odnosu – razgovor sa žrtvom” Tanja Ignjatović je istakla važnost valjanog i pouzdanog utvrđivanja i dokumentovanja nasilja prema ženama, suštinska načelna pitanja (bezbednost, poverljivost, pristanak), pravila komunikacije sa žrtvom, društveni kontekst koji otežava razumevanje nasilja prema ženama, specifičnost odnosa, nasilje prema posebno ugroženim grupama žena, „kritične tačke” u razumevanju pojave i načine za obezbeđivanje pouzdanosti podataka.