Međunarodna kampanja 16 dana aktivizma protiva nasilja nad ženama, koja počinje 25. novembra i traje do 10. decembra ove godine nosi poruku: ZAŠTO IH NEMA MEĐU NAMA?
Posvećena je ženama koje su ubijene od strane svojih aktuelnih ili bivših supruga ili partnera. Iako nas smrtni ishodi nasilja koje žene trpe užasnu, ne zaboravljamo da je to «vrh ledenog brega» i da žene svuda na svetu trpe različite oblike nasilja, a da ne postoji odgovarajući stav društva u odnosu na ovaj problem i efikasan odgovor u smislu mera zaštite i garantovanja bezbednosti žrtvma.

Podaci pokazuju da su i u Srbiji žene žrtve različitih oblika nasilja - svaka treća žena je imala iskustvo fizičkog nasilja od strane muškog člana porodice. Relativno mali broj njih tražio je pomoć od institucija sistema i još manji broj bio zadovoljan dobijenim intervencijama. Sudski procesi (ako i kada budu pokrenuti) su dugi i neefikasni, žena je dodatno izložena nasilju procedura, osude su blage u odnosu na učinjeno delo, a posebno ako se porede sa sličnim delima učinjenim van porodice. Mnogo je načina na koje se opravdava nasilnik ili nasilni akt, a okrivljuje žrtva za preživljeno nasilje.

ŠTA HOĆEMO ovaj put kampanjom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama? Hoćemo da postavimo jasan ZAHTEV institucijama sistema: policiji, centru za socijalni rad, zdravstvnim institucijama, tužilaštvu i sudovima, da preuzmu odgovornost u okviru svojih nadležnosti i OBAVEZU da:

 • prepoznaju nasilje u porodici pre nego što ono eskalira i dobije fatalne ishode
 • adekvatno procene opasnost od nasilne situacije i preduzmu sve preventivne i zaštitne mere
 • izgrade politiku poverenja prema ženama i svim drugim žrtvama nasilja i da nedvosmisleno imenuju isključivu odgovornost nasilnika za nasilje
 • izrade precizna uputstva o postupcima zaštite žrtava nasilja u skladu sa svim raspoloživim zakonskim mogućnostima
 • organizuju efikasnu saradnju između institucija odgovornih za plan zaštite
 • razviju spremnost za hitne intervencije i mere zaštite u ekstremnim slučajevima
 • formiraju evidenciju i dokumentaciju koja bi pomogla sudske procese i planiranje neophodnih mera zaštite
 • podrže pojedinačnu profesionalnu odgovornost i sankcije za one koji neodgovorno izvršavaju svoje profesionalne obaveze

Od države tražimo da usvoji novi zakon o porodici koji definiše krug zaštićenih lica, situacije nasilja i mere zaštite, jer samo na taj način zaštitu možemo učiniti efikasnijom.

Kako će kampanja biti organizovana u Srbiji?

Planirane su sledeće aktivnosti:

 • ulična akcija pod nazivom NEME SILUETE – predstavlja instalaciju silueta ubijenih žena sa osnovnim podacima o njima na javnom prostoru. Akcije pripremaju i izvode Žene na delu uz pomoć lokalnih ženskih organizacija u sledećim gradovima i prema sledećem rasporedu: 25. 11. Beograd, 26. 11. Novi Sad, 27. 11. Zrenjanin, 28. 11. Kikinda, 1. 12. Niš, 2. 12. Velika Plana, 3. 12. Užice, 4. 12. Šabac, 5. 12. Prijepolje. Sve akcije su zakazane od 14.30 do 15. 30 časova. Sve akcije u Vojvodini je finansijski podržalo Izvršno veće Vojvodine, Sekretarijat za rad, zapošljavanje i rodna pitanja.
 • Ulične podele letaka u svim gradovima u kojima ženske grupe žele da podrže kampanju
 • Emitovanje TV spota na svim televizijama (nacionalnim i lokalnim) koje hoće da daju medijsko sponzorstvo
 • Sve druge aktivnosti (javne tribine, paneli, edukativni programi, protesti, peticije, lobi-akcije, novinske tekstovi, pisma direktorima lokalnih institucija, pisma ministrima, distribuciju letaka u institucije, organe lokalne vlasti, demonstracije...) koje žene mogu da izvedu u periodsu od 16 dana.

Kako smo došle do podataka koje su baza ovogodišnje kampanje? Pregledale smo dnevnu štampu i sve natpise o nasilju prema ženama sa smrtnim ishodom. Zapisale smo samo osnovne podatke o ženama i nasilnom aktu. O načinu na koji su slučajevi prikazani od strane novinara, nećemo ovaj put. Kada pročitate izvode (ispod ovog teksta) videćete da su žrtve žene svih starosnih dobi, iz različitih krajeva Srbije, iz malih i velikih mesta. Dakle, nema pravila. Jedno od uobičajenih pitanja koje se postavlja žrtvama i ženama koje rade sa njima je: «zašto ga nije napustila». Trećina žena koje su ove godine ubijene napustila je svoje partnere pre ubistva, a to govori da je problem muškog nasilja prema ženama ozbiljan, a zaštita sasvim neadekvatna.

Bilo bi nam drago da nam se pridružite u ovoj kampanji na način koji same izaberete, te da motivišete što više žena da učestvuju u akcijama. Svaka od nas može da napravi sasvim mali lični doprinos rešavanju problema koji je naš, zajednički. To dugujemo ženama čije sudbine su sadržaj ovogodišnje kampanje, ali i svim onim ženama koje trpe nasilje i nemaju mogućnosti da iz njega izađu bez naše javne podrške. 

Podsećamo vas da je ova kampanja deo međunarodne kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, koja se na različite načine realizuje u više od 100 država sveta, a omeđena je važnim datumima: 25. novembar je Međunarodnidan borbe protiv nasilja nad ženama, a 10. decembar je Međunarodni dan ljudskih prava. Kampanja sa porukom Zašto ih nema među nama? realizuje se u još 4 država našeg regiona (Hrvatska, Makedonija, Bugarska, Albanija), kao zajednička akcija ženskih nevladinih organizacija.

Međunarodni kalendar aktivnosti u vezi sa ovom kampanjom možete pronaći na Center for Women's Global Leadership (CWGL), a više informacija o Autonomnom ženskom centru i ženskim grupama na web strani www.womenngo.org.rs

U nadi da ostajemo u kontaktu povezane zajedničkim aktivnostima, sestrinski pozdravi od žena iz Autonomnog ženskig centra i Žena na delu iz Beograda.

ZAŠTO IH NEMA MEĐU NAMA?

 Od januara do novembra 2003. 
31 žena je ubijena od strane supruga ili partnera. Pogledajte podatke o njiima...