2018 12 07 ombudsman

Sa ciljem razmatranja primene Konvencije SE o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama u nasilja u porodici, Pokrajinski ombudsman organizovao je 7. decembra 2018. godine konferenciju „Istanbulska konvencija – od zakona do prakse“ koja je okupila predstavnice/-ke svih institucija koje su nadležne da reaguju u slučaju nasilja u porodici i predstavnice/-ke nevladinih organizacija koje se deluju protiv nasilja.

Na konferenciji su prezentovani državni, kao i alternativni izveštaji o primeni Konvencije i podaci u vezi sa usaglašavanjem zakonodavstva Republike Srbije sa Istanbulskom konvencijom. Posebna pitanja o kojima se tokom skupa diskutovalo su nasilje nad ženama migrantkinjama i izbeglicama, medijsko izveštavanje o nasilju, individualni planovi zaštite, kao i krivična dela progranjanje i polno uznemiravanje.

U okviru izlaganja o novim krivičnim delima progranjanje i polno uznemiravanje, predstavnica Autonomnog ženskog centra, Marina Ileš, predstavila je rezultate istraživanja o iskustvima mladih u vezi sa seksualnim uznemiravanjem i predstavila aktivnosti koje AŽC realizuje sa ciljem povećanja svesti o neprihvatljivosti seksualnog uznemiravanja mladih, posebno uznemiravanja u kontekstu ustanova visokog obrazovanja. Zaključci panela odnosili su se na značaj kontinuirane i sistemske prevencije kako bi se povećala svest građanki i građana o tome koja ponašanja spadaju u seksualno uznemiravanje i da se podstaknu na prijavljivanje ovog dela, kao i da se jača opšta atmosfera netolerancije na sve vidove uznemiravanja i nasilja.