cedaw zapazanja

8.3.2019. Ženeva - Komitet Ujedinjenih nacija za eliminaciju diskriminacije žena (CEDAW) uputio je Srbiji Zaključna zapažanja u kojima ukazuje na brojne probleme i propuste u primeni ove Konvencije. Koalicija organizacija – Autonomni ženski centar, ASTRA, Žene u crnom – koja je izradila alternativni izveštaj i bila na 72. sednici Komiteta, izražava zadovoljstvo sadržajem Zaključnih zapažanja. Ovom prilikom naglasak stavljamo na preporuke državi Srbiji da se preduzmu mere protiv anti-rodnog diskursa i njegovog negativnog uticaja na žene, da se unapredi znanje predstavnika pravosuđa o Konvenciji i njena direktna primena u sudskim postupcima, da se preduzmu mere protiv mizoginog govora prema ženama i da se osigura bezbednost aktivistkinja za prava žena, kažnjivost slučajeva zastrašivanja i odmazde i odgovornost državnih službenika koji ometaju krivično gonjenje napadača.

Država se poziva da u narednom periodu unapredi analizu stanja i prikupljanje odgovarajućih podataka, razvrstanih po polu i svim drugim relevantnim svojstvima, uključujući i podatke o marginalizovanim grupama žena. Komitet traži da se podigne nivo infrmisanosti žena, kao i predstavnika pravosuđa i državne administracije o sadržaju Konvencije i pravima žena. U Zaključnim zapažanjima se navode najvažnije oblasti zabrinutosti i propusti u postupanju države, kao i čitav niz konkretnih preporuka za unapređenje položaja žena u svim oblastima na koje se odnosi Konvencija.

Alternativnu informaciju o stanju diskriminacije i prava žena CEDAW Komitetu je dostavio veći broj ženskih i organizacija civilnog društva, među kojima (već tradicionalno) i koalicija Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u crnom (izveštaj još uvek nije javno dostupan). Koalicija je izvestila o stanju u vezi sa politikama uklanjanja diskriminacije žena (čl. 2), merama za razvoj i napredovanje žena (čl. 3), uklanjanju stereotipa prema ženama (čl. 5), nasilju protiv žena (Opšte preporuke 19 i 35), suzbijanju i borbi protiv trgovine ljudskim bićima (čl. 6), položaju braniteljki ženskih prava (učešću u političkom i javnom žrivoti, čl. 7), obrazovanju (čl. 10) i zdravlju žena (čl. 12).

Predstavnice koalicije Autonomni ženski centar, ASTRA i Žene u crnom boravile su u Ženevi tokom 72 sesije kada je razmatran izveštaj Republike Srbije. Tom prilikom učestvovale su na zvaničnom sastanku CEDAW Komiteta sa predstavnicama civilnog sekrtora, kao i na neformalnom sastanku, na kom je bilo prilike da se dodatno objasne podaci iz izveštaja i odgovori na specifična pitanja Komiteta.

Predstavnice koalicije izražavaju veliko zadovoljstvo u vezi sa stepenom razumevanja koje je pokazao CEDAW Komitet za paradoksalnu situaciju u Srbiji, što uključuje aktuelne probleme u izmenama i dopunama zakona, lošu primenu zakona i javnih politika, izraziti nedostatak praćenja, prikupljanja i analize podataka, kao nedostatak izveštaja o efektima preduzetih mera. To je uticalo na pitanja koja je Komitet postavio u dijalogu sa državnom delegacijom, kao i na zaključke o zabrinjavajućim pojavama i na preporuke u oblastima o kojima je koalicija podnela alternativni izveštaj.

Iz onoga što smo u Ženevi čule, kao i na osnovu dostavljenog dokumenta, nije moguće potvrditi konstataciju šefice delegacije Srbije i direktorke Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Suzane Paunović, da je “Srbija postigla značajne rezultate kada je u pitanju unapređenje položaja žena”, kao i da je “u potpunosti ispunjeno 71 odsto preporuka Komiteta CEDAW, a radi se intenzivno na sprovođenju preostalih preporuka”.

S posebnim zadovoljstvom ukazujemo na nekoliko važnih preporuka na koje verujemo da smo direktno uticale:

  • da se preduzmu sve neophodne mere protiv anti-rodnog diskursa i njegovog negativnog uticaja na postignuća države u oblasti prava žena (10-b);
  • da se jačaju znanja sudija, tužilaca i pravnika o Konvenciji i njihov kapacitet da je direktno primene u sudskim postupcima, tako da se osigura da to odgovarajuće adresira potrebe svih žena i devojaka (14-c);
  • da se prati upotreba mizoginog govora prema ženama u javnim izjavama i medijskim izveštajima; da se ohrabre mediji da uspostave efikasan mehanizam samoregulacije koji se odnosi na to, i da se uvedu zakonski amandmani, ukoliko je potrebno, da autori budu odgovorni; da se obrazovni sistem koristi da se poboljšaju pozitivni i nestereotipni prikazi žena (22-b);
  • da se osigura: (i) da organizacije civilnog društva, uključujući aktivistkinje za prava žena, mogu da ostvaruju svoja prava na slobodu izražavanja, okupljanja i udruživanja bez zastrašivanja ili odmazde; (ii) da su slučajevi navodnog zastrašivanja ili odmazde protiv aktivista civilnog društva propisno istraženi, da su učinioci krivično gonjeni i na odgovarajući način kažnjeni, te da žrtve dobiju zaštitu od takvih dela; (iii) da državni službenici koji ometaju krivično gonjenje napadača snose odgovornost (28-c).

CEDAW Komitet zahteva od Republike Srbije da dostavi u roku od dve godine pisanu informaciju o merama koje su preduzete da se primene preporuke koje se odnose na usvajanje novog Zakona o zabrani diskriminacije; o povlačanju odredbe iz člana Zakona o javnom redu i miru i Prekršajnog zakona kojim se kriminalizuju žene u prostituciji, uz obavezu da se ponude programi izlaska i alternativnih prihoda za ove žene; o merama na eliminaciji višestrukih i međusobno povezanih oblika diskriminacije prema marginalizovanim grupama žena, uključujući podsticanje njihovog osnaživanja i sprovođenje sveobuhvatne analize i procene njihovog stanja i potreba; o merama da se eliminiše diskriminacija žena u vezi sa imovinom i nasleđivanjem, izjednači brak i partnerstvo u pogledu imovinskih i naslednih prava, te ostvari pravo na zajedničko vlasništvo.

Peti periodični izveštaj Republika Srbija treba da preda u martu 2023. godine.

Zaključna zapažanja CEDAW Komiteta možete pogledati ovde.