Šta nam novo donosi Zakon o socijalnoj zaštiti? Kako se njegova primena odražava na žene, mlade, izbeglice i raseljena lica? Kako on štiti decu, Rome i Romkinje, stare i osobe sa invaliditetom? Da li država dovoljno efikasno štiti ove ugrožene grupe, kakve će mere i odluke donositi, kako će ih sprovoditi i kako će to u krajnjem uticati na život svih građana i građanki u Srbiji?

kocdSve su ovo pitanja kojima se bavi novi projekat „Inicijativa za praćenje socijalne politike“ kog sprovodi koalicija Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD). Nosilac projekta su Građanske inicijative, a finansijski je podržan od strane Ambasade Kraljevine Norveške.

Više o projektu

U skladu sa novim Zakonom o zaštiti, članice KOCD će pratiti primenu ovog zakona u odnosu na 7 ugroženih grupa, koje su prepoznate u samom zakonu a obuhvataju: žene, mlade, izbeglice i raseljena lica, decu, Rome, stare i osobe sa invaliditetom.

Koalicija Kontakt organizacija civilnog društva (KOCD) postoji još od 2007. godine kada je osnovana u cilju primene Strategije za smanjenje siromaštva a njene članice su:

U toku projekta „Inicijativa za praćenje socijalne politike“ KOCD će pratiti rad i aktivnosti institucija koje su nadležne za donošenje i sprovođenje mera socijalne politike a koje će direktno uticati na život gore navedenih ugroženih grupa. U prvom delu projekta biće sprovedena sveobuhvatna analiza na osnovu čijih će rezultata biti napravljen zvaničan izveštaj. U izveštaju će biti predstavljeni rezultati dosadašnje primene socijalnih mera i predlozi za njihovo unapređivanje u cilju poboljšanja položaja ugroženih grupa stanovništva.

Građani i građanke u Srbiji nisu dovoljno obavešteni niti uključeni u donošenje odluka i mera socijalne zaštite čiji su krajnji korisnici/e. Zato je druga komponenta ovog projekta rad na razvijanju mehanizama za njihovo osnaživanje i motivisanje da se informišu i uključe u donošenje odluka koje se na njih odnose.