AZC logo saopstenjaAutonomni ženski centar se obratio nadležnim vladinim telima i ministarstvima predlogom da se ponovo stave u javnu raspravu i/ili započne izrada izmena i dopuna nacrta zakona i izrada startegija (uključujući akcione planove) koji nisu finalizovani (a trebalo je da budu) u periodu od 2017–2020. godine, između ostalog i zbog reakcija organizacija civilnog društva, čiji je cilj bio da se spreči usvajanje loših rešenja, da bi se pro forme zadovoljili kriterijumi iz AP za Poglavlja 23 – Pravosuđe i osnovna prava i Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje.

Dopis AŽC dostupan je OVDE.