U tekstu Rezolucije o posledicama nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama i pravu na starateljstvo po žene i decu (2019/2166(INI)), koju je EU Parlament usvojio 6. 9. 2021. godine, navedena su relevantna dokumenta koja su uzeta u razmatranje, kao i stanje u vezi sa razmatranom temom, da bi se izveli zaključci koji se tiču zaštite, prevencije i međudržavne saradnje. Rezolucijom su pozvane države člnice EU, kao i Komisija i Savet, da preduzmu sve odgovarajuće mere da se ova teme prati, analizira, da se uspostave pravni i drugi mehanizmi zaštite i podrške za žene i njihovu decu, tako da se čuje glas i isksutvo žena koje su izložene nasilju.

U opštim napomenama Rezolucija najoštrije osuđuje sve obilke rodno zasnovanog nasilja prema ženama, podseća na povećanje nasilja ulovljeno COVID-om, ističe da nasilnici često zloupotrebljavaju sudske postupke da iscrpljuju žrtve, te da je Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju nasilja protiv žena i nasilja u porodici ključni instrument u borbi protiv ove pojave.

Dalje se u Rezoluciji ističe niz pitanja u vezi sa zaštitom, sigurnošću i podrškom žrtvama rodnog nasilja, odnosno pitanja suzbijanje nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama tokom odlučivanja o poveravanju dece i modelu viđanja sa ocem; pristupa pravnoj zaštiti, hitnom smeštaju i sredstvima za žrtve; zaštiti i podršci za decu; prevenciji, koja se odnosi na osposobljavanje stručnjaka, rešavanje pitanja rodnih stereotipa i pristrasnosti kroz obrazovanje i podizanje javne svesti; prekograničnoj saradnji država članica.

Rezolucija naglašava da “takozvani sindrom otuđenja od roditelja i slični koncepti i pojmovi, koji se uglavnom temelje na rodnim stereotipovima, mogu štetno delovati na žene žrtve nasilja koje vrše njihovi intimni partneri, jer se optužuju majke za „otuđenje” deteta od oca, čime se dovode u pitanje roditeljske veštine žrtava, zanemaruju iskazi dece i rizici od nasilja kojem su izložena deca, te ugrožavaju prava i sigurnost majke i dece; poziva države članice da ne priznaju sindrom otuđenja od roditelja u svojoj sudskoj praksi i pravu te da odvraćaju od njegove uporabe u sudskim postupcima ili je čak zabrane, osobito tokom istraga radi utvrđivanja postojanja nasilja”. To je još jedna potvrda neosnovanosti upotrebe koncepta “otuđenja” u domaćoj stručnoj – socijalnoj, zdravstvenoj i pravosudnoj javnosti, na šta smo već ukazale.   

Tekst Rezolucije na hrvatskom jeziku možete videti OVDE.