uticaj digitalnog nasilja na mladeU okviru diskusije povodom izrade Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodina 2022-2025, a na inicijativu Evropskog omladinskog centra Vojvodine, AŽC je poslao svoje komentare iz oblasti digitalnog nasilja prema i među mladima.

U komentarima je istaknuto da je, prilikom osmišljavanja ciljeva i aktivnosti politika za mlade u oblasti borbe protiv digitalnog nasilja, nužno u obzir uzeti rodnu dimenziju ovog problema. Digitalno nasilje pogađa i devojke i momke, ali je često reč o različitim vidovima digitalnog nasilja, kao i o različitim posledicama koje po njih ostavlja.

Sažetak diskusije sa Okruglog stola organizovanog na ovu temu, uz komentare Autonomnog ženskog centra, moguće je pogledati u ovoj publikaciji.