policy brief

U cilju unapređenja dostupnosti i podizanja kvaliteta usluga socijalne zaštite namenjenih ženama koje su preživele nasilje na Zapadnom Balkanu, neformalna mreža organizacija za ženska prava pripremila je zagovarački dokument sa preporukama.

Zagovarački dokument predstavlja nalaze uporedne ankete sprovedene u šest zemalja Zapadnog Balkana, u periodu 2020-2021. godina, u okviru projekta „Institucionalizacija kvalitetnih usluga za podršku ženama koje su preživele nasilje i reintegraciju“ koji finansira Austrijska razvojna agencija (ADA) sredstvima Austrijske razvojne saradnje (2019-2022). Partnerske organizacije na ovom projektu su Albanska mreža za osnaživanje žena i Centar rodna alijansa za razvoj (Albanija), Mreža žena Kosova (Kosovo), Udružene žene Banja Luka (Bosna i Hercegovina), Nacionalna mreža protiv nasilja nad ženama i porodičnog nasilja (Severna Makedonija), Centar za ženska prava (Crna Gora) i Autonomni ženski centar (Srbija).

  Sažetak politike: Usluge socijalne zaštite za žene koje su preživele rodno zasnovano nasilje na Zapadnom Balkanu