Autonomni ženski centar je na inicijativu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti krajem juna 2022. godine podneo predlog da Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) poveća broj oralnih kontraceptivnih sredstava na A listi (koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja), što je u skladu sa preporukama CEDAW Komiteta Republici Srbiji iz 2019. godine. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je početkom septembra podnela inicijativu za izmenu i dopunu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Ostaje da sačekamo reakciju RFZO.

AŽC je u svom predlogu ukazao na nepovoljne podatke o stanju seksualnih i reproduktivnih prava i zdravlja žena, uključujući mlade osobe i žene iz višestruko marginalizovanih društvenih grupa, koji se odnose i na upotrebu kontraceptivnih sredstava, ali i na mali broj dostupnih sredstava uz recept (koji se izdaju na teret zdravstvenog osiguranja). Predloženo je da se na A listi nađe veći broj oralnih kontraceptivnih sredstava (najmanje sva sredstva sa liste A1), kao i dva sredstav za hitnu kontracepciju. Takođe, inicijalni predlog je proširen i predlogom da se mladi (uzrasta od 15 do 25 godina) oslobode participacije u fiksnom iznosu (zbog finansijske zavisnosti od roditelja), kao i da se razmotri mogućnost da se troškovi prekida trudnoće u zdravstvenim ustanovama pokriju zdravstvenim osiguranjem (kao što je navedeno u preporuci CEDAW Komiteta 38 (a) iz 2019. godine).

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti je u skladu sa svojim nadležnostima podnela Inicijativu za izmenu i dopunu Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, pozivajući se i na Strategiju javnog zdravlja u Republici Srbiji za period 2018-2026. godine, kao i na Nacionalni program očuvanja i unapređenja seksualnog i reproduktivnog zdravlja građana Republike Srbije, usvojen 2017. godine. Ona je podržala dva osnovna predloga AŽC, ali ne i dodatne predloge u vezi sa oslobađanjem mladih od participacije i pokrivanjem intervencije prekida trudnoće sredstvima iz zdravstvenog osiguranja.

Za sada čekamo odgovor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje.

Predlog AŽC možete videti OVDE.  

Inicijativu Poverenice za zaštitu ravnopravnosti možete videti OVDE.