Autonomni ženski centar (AŽC), ženska nevladina organizacija osnovana 1993. godine koja svoj rad zasniva na feminsitičkim principima i teorijama, posvećena je podršci ženama sa iskustvom muškog nasilja i podsticanju individualnog i institucionalnog odgovora na nasilje, verujući da je život bez nasilja osnovno ljudsko pravo i doprinoseći jačanju demokratije i građanskog društva.
Više o AŽC i aktivnostima videti na
https://www.womenngo.org.rs/

AŽC raspisuje konkurs za koordinatorku na 60% radnog vremena na projektu “Snažan odgovor u zaštiti ljudskih prava žrtava/preživelih rodno zasnovanog nasilja i njihove dece” u okviru tematskog programa Ljudska prava i demokratija (Evropska komisija) koji traje dve godine (od 1. marta 2023. godine do 28. februara 2025. godine).

Zainteresovane kandidatkinje treba da dostave kratko motivaciono pismo i radnu biografiju na adresu dobre_prakse@azc.org.rs najkasnije do 15. februara 2023. godine (sa naznakom u naslovu Prijava za poziciju koordinatorke projekta).

OPIS POSLOVA KOORDINATORKE NA PROJEKTU

 • Upravlja projektom na način koji osigurava uspešnu implementaciju, u potpunosti u skladu sa projektnim Ugovorom;
 • Razvija akcioni i vremenski plan u skladu sa odobrenim projektnim planom i redovno ga prati;
 • Dokumentuje realizaciju svih projektnih aktivnosti, prati napredak i ostvarene rezultate, priprema predloge i korake za postizanje planirane efikasnosti i uspešnosti;
 • Identifikuje ograničenja i prepreke za realizaciju planiranih aktivnosti i za ostvarenje planiranih efekata i predlaže rešenja uz blagovremenu konsultaciju sa Koordinacionim telom AŽC;
 • Aktivno prati sve troškove projekta, uključujući procedure nabavke i finansijske izveštaje, i priprema (ukoliko je neophodno) predloge za rebalans budžeta, u potpunosti usklađeno sa projektnim Ugovorom;
 • Priprema mesečne, polugodišnje, godišnje i finalni izveštaj u skladu sa projektnim Ugovorom i obezbeđuje donatoru sve tražene informacije uvremenjeno i kvalitetno u skladu sa ugovornim pravilima; 
 • Komunicira sa svim akterima na projektu, članicama Koordinacionog tela AŽC, koordinatorkom finansija, osobom iz EU Delegacije koja je odgovorna za praćenje primene projekta;
 • Odgovorna za rokove, odgovarajuću vidljivost i kvalitet sprovođenja svih projektnih aktivnosti;
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zahtevima aktivnosti u AŽC.

POTREBNE KVALIFIKACIJE, KARAKTERISTIKE I VEŠTINE ZA OBAVLJANJE POSLA

 • Završen fakultet;
 • Odlično znanje govornog i pisanog engleskog jezika;
 • Odlične organizacijske sposobnosti;
 • Odlične komunikacijske karakteristike;
 • Razvijene digitalne kompetencije (MS Office, korišćenje različitih web alata);
 • Iskustvo u realizaciji evropskih projekata (poznavanje pravila);
 • Iskustvo u radu u nevladinim organizacijama.

PROCES SELEKCIJE

Nakon pregleda pristiglih prijava (motivacionih pisama i radnih biografija) AŽC će napraviti selekciju kandidatkinja (uži izbor) sa kojima će biti obavljen razgovor. Sve prijavljene kandidatkinje biće informisane o ishodu konkursa (oba nivoa selekcije).