Reagujte pre zločina, a ne posle!

Osnovni sud u Pirotu je izdao saopštenje u kome je na kraju naveo da se ubistvo Sanje M., koja je iznova i iznova prijavljivala da je bivši nasilni partner proganja, i pored svih preduzetih mera, nije moglo sprečiti. Ovakvo saopštenje Osnovnog suda u Pirotu šalje poražavajuću poruku svih ženama koje preživljavaju različite oblike porodičnog i partnerskog nasilja – da i pored prijave nasilja njihovi životi neće biti spašeni.

Autonomni ženski centar, prema do sada dostupnim informacijama koje su objavljivane u medijima, ne spori da su institucije u Pirotu preduzimale određene mere iz svoje nadležnosti, ali je jasno da su te mere bile blage i nedelotvorne u odnosu na rizik od ubistva u kome se nalazila Sanja M.

Ono što iz saopštenja Osnovnog suda u Pirotu upada u oči jeste da je ubica Miroslav M. 2022. godine bio osuđen zbog toga što je proganjao Sanju M., i to na iznos od 100.000,00 dinara. Ova presuda je doneta na osnovu Sporazuma o priznanju krivice koji je Miroslav M. sklopio sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Pirotu dana 9.5.2022. godine, te koji je sud prihvatio dana 20.7.2022. godine.

Ako su tačni navodi medija da je Miroslav M. imao krininalnu prošlost, Autonomni ženski centar se pita kako je Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu, koje rukovodi Grupom za koordinaciju i saradnju na kojoj je morala da se izvrši procena rizika od daljeg nasilja, izvršilo procenu bezbednosti žrtve i da li je o sklapanju sporazuma obavestilo sada pokojnu Sanju M. Takođe se postavlja pitanje zbog čega Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu nije u Sporazumu tražilo da se Miroslavu M. izrekne mera zabrane prilaska i kontaktiranja oštećene iz čl. 89a Krivičnog zakonika.

Iako Zakonik o krivičnom postupku ne sadrži odredbu po kojoj se oštećeni obaveštavaju o tome da je sudu dostavljen Sporazum o priznanju krivice i pozivaju na ročište na kome sud odlučuje o tome da li će da prihvati sporazum ili ne, ostaje nepoznato da li je Grupa za koordinaciju i saradnju o nameri zaključenja sporazuma obavestila sada pokojnu Sanju M. i pitala je da li ona smatra da će na taj način biti zaštićena.

Nakon što je Miroslav M. nastavio sa vršenjem istog krivičnog dela proganjanja, Osnovno javno tužilaštvo u Pirotu je, prema navodima Osnovnog suda u Pirotu, dana 14.6.2022. godine predložilo da se prema Miroslavu M. odredi mera pritvaranja, ali je sudija za prethodni postupak odbio predlog tužilaštva i izrekao meru zabrane prilaženja, sastajanja i komuniciranja sa oštećenom iz člana 197 Zakonika o krivičnom postupku, i naložio da kontrolu mere vrši Policijska uprava Pirot, na taj način što će se Miroslav M. javljati PU Pirot jednom nedeljno.

Možemo se pitati da li je ovakva odluka sudije za prethodni postupak posledica loše napisanog zahteva tužilaštva za određivanje pritvora ili lično uverenje sudije da Miroslav M., kome je već ranije bila izricana ta mera i koji prema navodima medija ima kriminalnu prošlost, da će blaža mera ostvariti svrhu zaštite oštećene.

Ono što predstavlja poraz postupanja i Osnovnog javnog tužilaštva i Osnovnog suda u Pirotu je činjenica da tužilaštvo, iako je dana 14.6.2022. godine tražilo meru pritvaranja, nije odustalo od Sporazuma o priznanju krivice koji je potpisan 9.5.2022. godine i da sudija koji je odlučivao o prihvatanju sporazuma dana 20.7.2022. godine nije doneo odluku da ga ne prihvati jer je optuženi nastavio da vrši isto delo prema istoj oštećenoj.

Ubistvo Sanje M. je moglo biti sprečeno da su sud i tužilaštvo u Pirotu imali stvarnu želju da je zaštite, a ne da postupaju pro forme, i izdaju saopštenje u kome navode da su  preduzimali mere i radnje iz svoje nadležnosti, iako su mere koje su preduzimali privilegovali Miroslava M. i omogućili mu da na monstruozan način ubije Sanju M.

Iako Narodna skupština nije prihvatila predloge Autonomnog ženskog centra da se u Zakonu o sudijama i Zakonu o javnom tužilaštvu unese odredba po kojoj će se postupanje, odnosno nepostupanje sudije/tužioca koje je dovelo do nastupanja smrtnog ishoda ili teškog povređivanja oštećene ili svedoka, smatrati težim disciplinskim prekršajem, očekujemo da će Visoki savet sudstva i Visoki savet tužilaca pokrenuti disciplinske postupke protiv sudija i javnih tužilaca u Pirotu koji su svojim pogrešnim postupanjem omogućili Miroslavu M. da ubije Sanju M.

Ponovo tražimo od Vlade Srbije da uspostavi Nacionalni mehanizam za praćenje i analizu slučajeva femicida, koji će činiti po jedan predstavnik/ca Narodne skupštine, nadležnih ministarstava, Zaštitnika građana i predstavnice ženskih organizacija koje prate slučajeve femicida, kao stalni članovi/ce, i rukovodioci/teljke državnih institucija i organa na čijoj teritoriji se dogodio femicid, kao ad hoc članovi/ce, kako bi se uočili propusti i doneli zaključci koji bi pomogli da se takvi propusti više ne ponove na teritoriji te lokalne samouprave.

U međuvremenu, zahtevamo od nadležnih ministarstava i Republičkog javnog tužilaštva da neodložno izvrše postupke interne kontrole i utvrde da li je bilo učinjenih propusta, informišu javnost o tome i sankcionišu odgovorne. Reagujte pre zločina, ne posle!

za Autonomni ženski centar
Vanja Macanović