Javni poziv za osmišljavanje kampanje u okviru preventivnog programa „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje!“

Autonomni ženski centar je ženska nevladina organizacija iz Beograda koja je osnovana 1993. godine. Rad Autonomnog ženskog centra zasnovan je na feminističkim principima i teoriji.

Cilj preventivnog programa „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje!“ je prevencija nasilja prema ženama i devojčicama kroz edukacije i podizanje svesti mladih (posebno devojaka) da prepoznaju i aktivno se suprotstave rigidnim rodnim ulogama i različitim formama nasilja. Metodologija je zasnovana na feminističkim i principima ljudskih prava, uz vršnjački i participativan pristup u svim segmentima rada. Više o timu vršnjačkih edukatorki možete saznati kroz film.

U prethodnom periodu istoimena kampanja za podizanje svesti mladih, „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje!“, uključena je u bazu primera dobre prakse NEXUS projekta saradnje evropskih univerziteta u okviru Erasmus programa Evropske komisije (2022), te nagrađena za aktivizam i doprinos zajednici (Sensa magazin, 2020) i za društveno odgovornu neprofitnu kampanju (Brodoto, 2018).

Kampanja uključuje mnoštvo interaktivnih onlajn sadržaja dostupnih na veb sajtu Mogu da neću, Facebook, Instagram i TikTok stranice sa videima i vizualima, kao i različite liflete, brošure, magazin, pesmu i sl. koje su edukativnog karaktera i prijemčive mladima.

Svrha javnog poziva

Javni poziv se odnosi na predlog novih sadržaja u okviru kontinuirane kampanje „Mogu da neću – Ljubav nije nasilje!“.

Ponuđač/ica treba da predloži različite vrste sadržaja za koje smatra da odgovaraju ciljnoj grupi mladih uzrasta od 13 do 25 godina, a posebno usmerenog na devojke. Sadržaj treba da bude fokusiran na TikTok i Instagram, iako ponuđač/ica može da predloži i druge platforme (online ili offline) za komunikaciju sa ciljnom grupom.

Predlog tema koje kampanja treba da obradi:

  • Nasilje prema devojkama u partnerskim vezama mladih (poseban fokus na psihološko nasilje poput kontrole, ljubomore, izolacije.., seksualno nasilje poput primoravanja na seksualne odnose, pojam pristaka, tzv. ’osvetničku pornografiju’..., te različite tipove ove dve forme nasilja koji se odvijaju u digitalnom prostoru);
  • Prepoznavanje i otpor kulturi nasilja, seksizmu, mizoginiji, rigidnim rodnim ulogama, krivljenju žrtava;
  • Negovanje vrednosti brige (o sebi i drugima) i odgovornosti (za počinjeno nasilje);
  • Promovisanje važnosti ženske solidarnosti nasuprot kompeticiji i vršnjačkom nasilju među devojčicama i mladim devojkama.

Autonomni ženski centar obezbeđuje stručno znanje i usmeravanje kampanje.

Kampanja treba da se sprovede tokom jula 2023. godine.

Ukupan budžet za kampanju po ovom javnom pozivu je 6.000 evra u bruto iznosu. Kampanja se realizuje uz finansijsku podršku kompanije Procter & Gamble.

Uslovi za podnošenje ponuda

Ponuđač/ica treba da ima iskustvo i reference u osmišljavanju i kreiranju kampanja u istoj ili srodnim oblastima, naročito za nevladine organizacije i/ili za ciljnu grupu mladih.

Ponuda treba da sadrži: 

  • Predlog kampanje za podizanje svesti mladih, a prema uputstvima datim iznad.
  • Listu referenci za projekte slične vrste.

Ponudu treba poslati najkasnije do 15. juna elektronskom poštom na adresu dobre_prakse@azc.org.rs, uz Subject: Ponuda za „Mogu da neću“ kampanju. Ista email adresa dostupna je za dodatna pitanja i/ili pojašnjenja.