OportunitetU godini u kojoj su se za prvih šest meseci dogodila dva  masovna ubistva u kojima je ubijeno desetoro dece i osmoro mladih i odraslih osoba, i u kojoj je u porodično-partnerskom odnosu ubijeno najmanje 17 žena, dve devojčice i dva dečaka, nijedan projekat namenjen pružanju besplatne pravne pomoći, kao i podršci žrtvama krivičnih dela nije dobio podršku Vlade  prilikom raspodele pola milijarde dinara prikupljenih po osnovu plaćanja oportuniteta (odlaganja krivičnog gonjenja).

Naime, institut oportuniteta podrazumeva mogućnost da osumnjičeni za krivična dela za koja je zaprećena novčana kazna ili kazna zatvora do 5 godina, uplati određeni novčani iznos u humanitarne svrhe ili ispuni neku drugu obavezu koju je preuzeo u dogovoru sa tužilaštvom, a da javni tužilac zauzvrat odbaci krivičnu prijavu. U tim postupcima tužilaštva nemaju obavezu da traže mišljenje žrtve pre nego što se odluče o primeni ovog instituta. Tako prikupljeni novac komisija Ministarstva pravde na javnom konkursu raspodeljuje za projekte od javnog interesa. 

Međutim, kao i prethodnih, i ove godine niti jedan dinar od raspodeljenih 500.000.000 dinara nije usmeren na poboljšanje položaja ili zaštitu žrtava krivičnih dela koje, suštinski, i omogućavaju prikupljanje ovih sredstava. Tako su žrtve ponovo uskraćene za, recimo, besplatnu pravnu pomoć, iskustvenu (peer) ili psihosocijalnu podršku, jer je najvećim delom novac usmeren na projekte opremanja ili renoviranja objekata državnih ustanova u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i kulture. Odnosno, najveći deo novca otišao je na aktivnosti koje bi trebalo da se finansiraju iz budžeta. Od 180 izabranih projekata, svega 5% jesu projekti udruženja građana među kojima, ponavljamo, nijedan nije namenjen podršci žrtvama krivičnih dela.

Ne protiveći se davanju novca pomenutim ustanovama, smatramo poražavajućim da šestu godinu za redom od pola milijarde dinara niti jedan dinar nije namenjen pomoći žrtvama, iako se Vlada Nacionalnom strategijom za ostvarivanje prava žrtava i svedoka krivičnih dela za period 2020-2025, obavezala da će opredeli sredstva za organizacije koje pružaju pomoć i podršku žrtvama.

Ovakva odluka potvrđuje da prevencija nasilja, pomoć i podrška žrtvama nisu prioriteti Vlade Srbije čak i nakon tragičnih događaja koji su se desili.

Saopštenje potpisuju:

 • Autonomni ženski centar
 • Građanske incijative
 • A 11 - Inicijativa za socijalna i ekonomska prava
 • Kancelarija Capital Novi Sad
 • Centar “Živeti uspravno”
 • Udruženje Fenomena
 • Mreža Žene Protiv Nasilja
 • Olivera Ilkić aktivistkinja za prava žena sa invaliditetom koje su preživele nasilje
 • SOS Ženski centar 
 • NVO Praxis
 • Udruženje "Da se zna!"
 • FemPlatz
 • Udruženje žena Peščanik
 • Tim 42
 • Asocijacija Nezavisna kulturna scena 
 • Viktimološko društvo Srbije-VDS
 • Res Publika Kragujevac
 • Centar za ljudska prava Niš
 • Asocijacija Duga Šabac
 • Udruženje Žene za mir
 • Inicijativa za razvoj i saradnju