sluzbeni-list-55-11Skupština grada Beograda usvojila je 23. decembra 2011. godine Odluku o pravima i uslugama socijalne zaštite (Sl. list grada Beograda 55/11) kojom su uklonjene diskriminatorne odredbe prethodne Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda.

Zahtev za izmene ove Odluke potekao je od Autonomnog ženskog centra. Naime, AŽC je u aprilu 2011. godine podneo pritužbu Poverenici za zaštitu ravnopravnosti protiv Skupštine grada Beograda tražeći da ustanovi da li je Odluka u delu koji se odnosi na novčana davanja žrtvama nasilja po izslasku iz sigurne kuće diskriminatorna u odnosu na žene koje su žrtve nasilja a nisu koristile usluge sigurne kuće. Poverenica je konstatovala da je Odlukom povređeno načelo jednakosti, te izvršena diskriminacija pojedinih kategorija žena i uputila preporuku Skupštini grada Beograda za izmene Odluke.

Nakon toga, AŽC je u oktobru 2011. godine beogradskom Sekretarijatu za socijalnu zaštitu dostavio Predloge za izmene i dopune sporne Odluke, sa ciljem izjednačavanja svih žena žrtava nasilja u porodici na teritoriji Grada Beograda u pogledu novčanih davanja.

Novom Odlukom pravo na stalnu novčanu pomoć značajno je prošireno kada su u pitanju žene prema kojima je izvršeno nasilje u porodici. Takodje, na inicijativu Autonomnog ženskog centra u ovoj odluci, žene žrtve nasilje su prepoznate kao prioritetna grupa za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima na teritoriji grada Beograda.

Više o predlogu Autonomnog ženskog centra za izmenu Odluke o izmeni i dopuni Odluke o pravima u socijalnoj zaštiti Beograda možete videti ovde.