konferencijaAutonomni ženski centar је 20. marta 2012. godine održao Konferenciju «Novi standardi u zaštiti žena od svih oblika nasilja – u susret ratifikaciji Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici». Konferenciji je prisustvovalo više od 150 predstavnika/ca sudstva, tužilaštva, centara za socijalni rad, nevladinih organizacija, kao i predstavnika/ca nezavisnih državnih kontrolnih mehanizama i relevantnih ministarstava. Učesnici konferencije aktivno su učestvovali u diskusiji i bili saglasni da Konvenciju treba što hitnije ratifikovati i predviđena rešenja implementirati u naše zakonodavstvo. Izveštaj sa Konferencije možete pogledatiu prilogu.