Autonomni ženski centar i Više javno tužilaštvo su incirali da se model zapošljavanja žena koje su preživele porodično nasilje primeni na sve beogradske opštine. U toku 2023. godine na ovaj model zapošljavanja upućeno je 276 žrtava sa isksutvom naslilja. Od toga, Autonomni ženski centar je, uz dobijenu saglasnost žena koje su preživele nasilje i koje su bile u potrebi za zapošljavanjem, uputio 17.1 % žena. Od tog broja se 34 % žena zaposlilo, 9% je promenilo zaposlenje, a 8% se prekvalifikovalo za druga nova zanimanja.

Ovaj model posredovanja u zapošljavanju žena sa iskustvom nasilja incirala je zamenica Drugog osnovnog javnog tužilaštva Milica Ljubičić u martu 2020. godine. Na osnovu Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i pravljenja plana podrške model je primenjivan na svim beogradskim opštinama od januara 2023. godine. Svrha ovog modela je da se na sastancima podgrupa za koordinaciju i saradnju pruži podrška pri zaposlenju, promeni zaposlenja, prekvalifikacija i dokvalifikacija žena koje su preživele nasilje.

zaposljavanje sastanak

Na redovnim sastancima su učestovovali predstavnici javnih tužilaštva, centri za socijalni rad, Nacionalna služba zapošljavanje i Autonomni ženski centar. U toku 2023. godine u primenu modela zapošljavanja upućeno je 276 žrtava naslilja, od toga, Autonomni ženski centar je uz dobijenu saglasnost žena koje su preživele nasilje i koje su bile u potrebi za zapošljavanjem uputio 17.1 % žena. Od tog broja se 34 % žena zaposlilo, 9% je promenilo zaposlenje, a 8% se prekvalifikovalo za druga nova zanimanja. Više od trećine je dobi od 26-35, trećina žena je starosti 36-45, četvrtina broja je u dobi  46-55, a šestina njih 18-25 i u dobi između 56-65.

Autonomni ženski centar je nastavio da kontinuirano pruža psihosocijalnu podršku kako bi se žene pored podrške pri zapošljavanju osnažile da izađu iz nasilja i da reuspostave kontrolu nad svojim životom.