Autonomni ženski centar počinje realizaciju četvorogodišnjeg projekta „Udruženim naporima – Ka novim evropskim standardima u zaštiti žena od rodno zasnovanog nasilja“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA partnerskog programa za civilno društvo.

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju sveobuhvatnih zakonskih rešenja i politika za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja na Zapadnom Balkanu, kao uslova za dostizanje demokratije, ispunjenje ljudskih prava, socijalno uključivanje i usklađivanje sa evropskim vrednostima. Pored toga, projekat je usmeren na jačanje kapaciteta ženskih organizacija i mreža u 4 zemlje Zapadnog Balkana za analizu, praćenje i zagovaranje u oblasti zaštite žena od rodno zasnovanog nasilja, kroz dugoročnu regionalnu saradnju i učenje iz iskustva EU.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Razvijena znanja i veštine ženskih organizacija za aktivno učešće u javnom dijalogu i uticaj na donosioce odluka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja.
  2. Uspostavljen dijalog između ženskih organizacija/mreža i donosilaca odluka o usklađivanju nacionalnih zakona i mera za zaštitu žrtava rodno zasnovanog nasilja sa Konvencijom Saveta Evrope.
  3. Ojačani kapaciteti ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praćenje mera za zaštitu od rodno zasnovanog nasilja i socijalno uključivanje na lokalnom nivou.
  4. Uspostavljen sistem za sveobuhvatno praćenje primene zakona i politika u vezi sa Konvencijom Saveta Evrope.

Osnovne grupe aktivnosti:

  1. Razvoj znanja i veština (seminari, radionice, treninzi) ženskih organizacija i mreža za učešće u dijalogu i uticaj na donosioce odluka i izvršilaca.
  2. Aktivnosti javnog zagovaranja (kampanja i konferencije) u vezi sa ratifikacijom i usklađivanje nacionalnih zakona i politika sa odredbama Konvencije SE. Izrada polazne studije i kreiranje preporuka za unapređenje zakona i politika.
  3. Jačanje kapaciteta ženskih organizacija za zastupanje prava korisnica i praćenje primene lokalnih politika.
  4. Praćenje i procena efekata primene odredbi Konvencije SE.
Partnerske organizacije na projektu su Centar za žene žrtve rata (Hrvatska), Udružene žene (Bosna i Hercegovina), Društvo SOS (Slovenija), Nacionalni savet za ravnopravnost polova – SOŽM (Makedonija) i Mreža Žene protiv nasilja Evropa - WAVE (Austrija).