Autonomni ženski centar i ženske organizacije iz Srbije izražavaju zadovoljstvo što se na dnevnom redu redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije nalazi Predlog zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Nasilje prema ženama i nasilje u porodici je svakodnevica srpskog društva. Sve su učestaliji medijski izveštaji o novim događajima, od kojih su neki posebno teški i završavaju se smrtnim ishodom. U Srbiji je tokom ove godine, prema medijskim izveštajima, ubijeno 38 žena. Policija primi više od 20.000 prijava nasilja u porodici godišnje. Programi prevencije nasilja prema ženama su nedovoljni i sporadični. Žrtvama se ne garantuje zaštita i sveobuhvatna podrška. Mali broj učinilaca je procesuiran i još manji kažnjen, uglavnom blagim kaznama. 

Značaj Konvencije protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici je u činjenici da je ona najsveobuhvatniji međunarodni ugovor u ovoj oblasti. Ona stremi ka promeni načina razmišljanja, pozivajući celo društvo na promenu stavova. Konvencija postavlja temelje za uvođenje novih krivičnih dela, za efikasniji odgovor države na nasilje, zaštitu žrtava i gonjenje učinilaca. Ona poziva na saradnju i aktivno učešće svih relevantnih državnih ustanova i organizacija civilnog društva. Od država se traži da sistematski prate i izveštavaju o primeni svih odredbi Konvencije.

Autonomni ženski centar i ženske organizacije još jednom pozivaju narodne poslanike i poslanice da svojim glasom snažno podrže usvajanje Predloga zakona o potvrđivanju Konvencije, kako bi ovaj značajni međunarodni ugovor što pre stupio na snagu.

Takođe apelujemo na poslanike i poslanice da ne usvoje rezerve koje je Vlada Republike Srbije stavila na dva člana ove Konvencije.