apv-vladaNovi Sad, 15. oktobar 2013: Pokrajinski semretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova započeo je proces izrade nove Startegije protiv nasilja nad ženama u AP Vojvodini. Formirana je radna grupa za izradu dokumenta od predstavnica/predstavnika svih relevantnih ustanova, organa i organizacija. Iz Autonomnog ženskog centra u radnoj grupi učestvuju Vanja Macanović i Tanja Ignjatović, koja će i koordinirati radnom grupom.  

Na prvom radnom sastanku (22.5.2013) prezentovani su rezultati i iskustva u sprovođenju Strategije za zaštitu od nasilja u porodici i drugih oblika rodno zasnovanog nasilja u AP Vojvodina od 2008. do 2012. godine. Tokom diskusije o osnovnim elementima sadržaja i strukture nove Strategije, odlučeno je da novi dokument bude usaglašen sa standardima Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Radna grupa je nastavila rad (posle letnje pauze) 15. oktobra 2013. kada su dogovoreni konkretni zadaci za pripremu prve prve radne verzije dokumenta, koja se očekuje do polovine decembra 2013. godine.