skupstina3/12/2013. Beograd:  Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne Skupštine Republike Srbije organizovao je javno slušanje na temu: “Nacionalna implementacija preporuka CEDAW komiteta Ujedinjenih nacija i Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici“. Pored predstavnica vladinih institucija i Narodne skupštine, na javnom slušanju su govorile i predstavnice ženskih organizacija. Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra, u ime koalicije ženskih organizacija, napravila je komparativni prikaz preporuka Izveštaja u senci,  Zaključnih zapažanja CEDAW komiteta i standarda Konvencije Saveta Evrope o nasilju prema ženama. Ona je potvrdila da su sve preporuke ženskih organizacija uvažene od strane CEDAW Komiteta, da su stanradi za promene zakona i procedura postavljeni Konvencijom Saveta Evrope, koju je Republika Srbija ratifikovala, te da se očekuje njihova hitna primena.