mup-rs19/02/2014, Beograd:  Ministarvo unutrašnjih poslova Republike Srbije poslalo je odgovor Autonomnom ženskom centru na inicijativu za uvođenje posebne linije rada za oblast nasilja u porodici. U odgovoru je navedeno da:

  • policijski službenici MUP-a, u skladu sa pozitivnim propisima, preduzimaju mere i radnje na sprečavanju, otkrivanju i rasvetljavanju krivičnih dela, uključujući i krivično delo “nasilje u porodici” iz čl. 194 Krivičnog zakonika,
  • na nivou MUP je obrazovana Radna grupa za praćenje i koordinaciju aktivnosti policije u slučajevima nasilja u porodici, sa sveobuhvatnim zadacima u ovoj oblasti;
  • da je veći broj policijskih službenika prošao obuku za oblast rada “nasilja u porodici”, te da je “navedena oblast obuhvaćena već postojećim linijama rada”. 

Da podsetimo, AŽC se pozvao na Konvenciju Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, čl. 50, koji propisuje da se strane ugovornice obavezuju da preduzmu neophodne zakonodavne ili druge mere i obezbede da nadležni organi unutrašnjih poslova odgovore na sve vidove nasilja obuhvaćene ovom Konvencijom odmah i na prikladan način.

U stavu 2 istog člana se kaže: Uključujući i upotrebu preventivnih operativnih mera i prikupljanje dokaza, strane se obavezuju da preduzmu zakonodavne ili druge mere i obezbede da se odgovorni organi unutrašnjih poslova uključe odmah i na prikladan način u prevenciju i zaštitu od svih oblika nasilja obuhvaćenih ovom Konvencijom. 

AŽC je mišljenja da se preuzete obaveze mogu ostvariti samo ako u svim organizacionim jedinicama MUP-a postoji najmanje jedno lice specijalizovano i zaduženo za oblast nasilja u porodici. Imajući u vidu situaciju u ovoj oblasti, uvođenje posebne linije rada za oblast nasilja u porodici, prema mišljenju AŽC je višestruko opravdano, ne zahteva posebna sredstva, osim preraspodele radnih obaveza i specijalizaciju policijskih službenika, a odgovara na potrebe unapređenja bezbednosne situacije u Republici Srbiji, bezbednosti policijskih službenika u obavljanju policijskih poslova i zakonske obaveze da se svim građankama obezbedi jednaka zaštita bezbednosti, prava i slobode, primena zakona i vladavina prava.