Beograd, 18. jun 2014. godine u 11 časova
Media centar, Terazije 3, Beograd

Autonomni ženski centar, Praxis i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM) organizuju konferenciju za štampu na kojoj će predstaviti predloge za izmene odredbi (trećeg) nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Posle reakcije i kritičkog razmatranja (trećeg) nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći od strane velikog broja nevladinih organizacija, kao i nezavisnih tela za zaštitu prava građana, ad hoc radna grupa pravnika sastavila je predlog rešenja, kao odgovor na sporna pitanja i odredbe nacrta Zakona.

Predlozi obuhvataju četiri ključne teme: definisanje korisnika i pružalaca besplatne pravne pomoći, upravljanje/odlučivanje o pravu na besplatnu pravnu pomoć i finansiranje. Formulisana rešenja uzimaju u obzir kontekstualne činjenice: široko rasprostranjeno siromaštvo, veliku nezaposlenost, ugroženost osnovnih ljudskih prava i sloboda, posebno kod društveno osetljivih grupa; hiperprodukciju zakona koji uvode nova prava i obaveze i pojačavaju pravnu nesigurnost, naročito kod pravno neukih građana/-ki; nedoslednost i odsustvo sveobuhvatnog uvida u prihvaćene međunarodne standarde vezane za dostupnost prava na pravnu pomoć, prava na pravično suđenje i prava na delotvorno pravno sredstvo; i Strategiju razvoja sistema besplatne pravne pomoći.

Predloge ad hoc radne grupe će predstaviti:

  • Vanja Macanović, Autonomni ženski centar
  • Danilo Ćurčić, Praxis
  • Katarina Golubović, YUCOM - Komitet pravnika za ljudska prava