studijaCilj osnovne studije je da se ustanovi obim usklađenosti relevantnog normativnopravnog i okvira javnih politika u Srbiji sa standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, te da se utvrde oblasti u kojima su neophodne buduće izmene i dopune zakona i propisa. Analizom je obuhvaćen 51 član Konvencije: iz prva tri poglavlja (Ciljevi, definicije, principi jednakosti i nediskriminacije, opšte obaveze; Integrisane politike i prikupljanje podataka;i Prevencija)za analizu su izabrani pojedini članovi, dok su naredna četiri poglavlja (Zaštita i podrška; Materijalno pravo; Istraga, sudski postupak, proceduralno pravo i zaštitne mere; i Migracije i azili) analizirana u celosti. Po istoj metodologiji, koju je postavila mr Marija Lukić, urađene su osnovne studije u pet država, kako bi bilo moguće poređenje podataka i preuzimanje primera dobre prakse. Izradom osnovne studije u Srbiji rukovodio je Autonomni ženski centar.

Multidisciplinarna grupa eksperata koju je okupio Autonomni ženski centar nastojala je da u što većoj meri uključi i podatke o primeni zakona, podzakonskih akata i politika, kako bi bile uočene oblasti u kojima je potrebno učiniti dodatni institucionalni napor u zaštiti i osnaživanju žrtava i sankcionisanju dela nasilja. U studiju su uključeni predlozi i preporuke za izmene i dopune postojećih zakona (Krivičnog zakonika i Zakonika o krivičnom postupku, Zakona o prekršajima, Zakona o izvršenju krivičnih sankcija, Zakona o policiji, Zakona o oružju i municiji, Porodičnog zakona, Predloga zakona o besplatnoj pravnoj pomoći), kao i procedurâ i postupaka, nastali u prethodnom periodu u okviru različitih aktivnosti nevladinih organizacija i državnih institucija, a u cilju njihovog usklađivanja sa standardima ovog važnog međunarodnog ugovora.