forum u briselu 1

Dijana Malbaša iz Autonomnog ženskog centra, prisustvovala je Forumu Glasova žena (#womensvoices Forum), održanom 19. aprila u Briselu, u organizaciji Evropskog ženskog lobija. Tema sastanka bilo je muško nasilje prema ženama i devojčicama izbeglicama. Kroz plenarnu razmenu i interaktivne grupne diskusije, ovaj događaj je proizveo konkretne i kreativne rezultate u vidu feminističkih zahteva za žene i devojčice izbeglice i tražiteljke azila.

Predstavnica AŽC-a je na Forumu predstavila trenutnu situaciju u Srbiji vezanu za migrantski krizu i prepreke sa kojima se suočavaju žene izbeglice u našoj zemlji u ostvarivanju svojih prava.

Zvanično saopštenje Evropskog ženskog lobija o sastanku u Briselu

Od januara do juna 2016. godine, Evropski ženski lobi je, zajedno sa Komisijom za žene izbeglice (Women’s Refugee Commission) i Evropskom mrežom migrantkinja (European Network of Migrant Women), razvijao projekat #glasovižena, sa ciljem da se podigne svest o položaju žena i devojčica koje, bežeći od sukoba, putuju Evropom, uz naglasak na zaštitu od rizika od muškog nasilja prema ženama i veze sa trenutnim politikama o azilu.

Projekat „Od konflikta do mira? Glasovi žena i devojčica u pokretu“ će razviti snažne preporuke za donosioce odluka u smeru osiguravanja zaštite žena i devojčica izbeglica i tražiteljki azila od bilo kojih formi muškog nasilja, na svakom koraku njihovih putovanja do mira.

Kao srednjoročni korak, Forum #glasovižena je bio jedinstven momenat za razmenu informacijama o položaju izbeglica u svim državama (posebno u državama Centralne Evrope i balkanskim i baltičkim državama, kao i u Nemačkoj i Švedskoj), učenje iz iskustva partnerskih nevladinih organizacija i  angažovanje Evropske Komisije i međunarodnih organizacija, poput UN Women. Od Katrine Grej (Catriona Gray), asistentkinje članice evropskog parlamenta, Meri Honibol (Mary Honeyball), smo saznale za Rezoluciju evropskog parlamenta o položaju žena i devojčica izbeglica, koja posebno ističe potrebu za rodno osetljivim politikama o azilu. Od Doe (Dooa) smo naučile o njenom ličnom putovanju kao izbeglice u Belgiju i uticaj nedostatka rodne osetljivosti od strane procedura za azil i zaposlenih koji se time bave.

Projekat #glasovižena je prepoznao tri ključna problema:

  • Nasilje nad ženama i devojčicama izbeglica: Biljana Nastovska, ekspertkinja Opservatorije Evropskog ženskog lobija, priredila je prezentaciju o stvarnosti nasilja koje preživljavaju žene i devojčice i Makedoniji. Nakon toga, tokom grupne diskusije, učesnice su pričale o primerima dobre prakse kako bi osigurale da politike i mere protiv nasilja nad ženama uzmu u obzir i potrebe žena i devojčica izbeglica.
  • Stvarnost na terenu: Marsi Herš (Marcy Hersh), iz Komisije za žene izbeglice, predstavila je rezultate njihove tri procene sa terena u Evropi o zaštiti od rizika za žene i devojčice izbeglice. Tokom grupne diskusije učesnice su sastavile listu zahteva žena na terenu, naglašavajući ulogu ženskih organizacija.
  • Orodnjavanje politika o azilu: Debora Singer (Debora Singer) iz organizacije Asylum Aid iz Velike Britanije, prezentovala je studiju slučaju na osnovu koje je objasnila šta orodnjavanje procedura o azilu znači. Grupna diksusija koja je usledila poslužila je da učesnice izlistaju indikatore potrebne za orodnjavanje različitih aspekata procesa za azil.