Frank Hellwig20-21.4.2016, Tara: Na poziv Policijske uprave Užice, predstavnice Autonomnog ženskog centra učestvovale su na seminaru posvećenom zaštiti od nasilja u porodici u Srbiji i Nemačkoj. Voditelj seminara bio je načelnik Kriminalističke policije u Policijskoj upravi za grad Minhen, Frank Helvig, koji je predstavio zakonske mere za zaštitu od nasilja, policijska ovlašćenja i njihovo postupanje u slučajevima nasilja u porodici.

U svom uvodnom izlaganju Tanja Ignjatović iz AŽC-a govorila je o razlikama između predloga AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji i aktuelnog predloga Ministarstva pravde, izrazivši sumnju u mogućnost njegove efikasne primene. Ona se osvrnula i na primenu tužilačkog oportuniteta u Srbiji suprotno standardima Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja prema ženama, koja zabranjuje alternativno razrešenje sporova u slučajevima nasilja u porodici.

Policijska ovlašćenja, koja proističu iz nemačkog Zakona o radu policije, gotovo su istovetna predlogu AŽC-a za uvođenje hitnih mera zaštite u Zakon o policiji. Policijske mere obuhvataju zabranu učiniocu da kontaktira sa žrtvom, meru udaljavanja iz zajedničkog mesta stanovanja na 10 dana, oduzimanje ključeva i policijsko zadržavanje. Načelnik Helvig je pojasnio da su ove mere preventivnog karaktera i usmerene na sprečavanje opasnosti, te da nisu u neposrednoj vezi sa zaprećenim kaznama za učinjeno delo, niti njihovo donošenje zavisi od tužilačke i/ili odluke suda.

Govoreći o nadležnostima suda i tužilaštva i krivičnom gonjenju učinilaca nasilja, načelnik Helvig je naveo da nemačko tužilaštvo ne primenjuje načelo oportuniteta u slučajevima nasilja u porodici. On je istakao da tužilac u tim situacijama može krivično da goni učinioca jer je u pitanju javni interes.

Poseban segment seminara odnosio se na proganjanje, koje je u Nemačkoj definisano kao krivično delo, a čije je uvođenje u Krivični zakonik RS jedan od dugogodišnjih zagovaračkih ciljeva AŽC-a. Načelnik Helvig je naveo da su progonitelji u 80% slučajeva muškarci, ističući da  proganjanje značajno ugrožava kvalitet života žrtve i dovodi do ozbiljnih psihičkih posledica.

Predstavljajući tzv. Minhenski model za zaštitu od nasilja u porodici (MUM), načelnik Helvig je objasnio ulogu svake od službi za podršku i pomoć žrtvama, među kojima su i specijalizovane nevladine organizacije. Savetovalište za žrtve Policijske uprave za grad Minhen – Komesarijat 105 ima centralno mesto u ovoj mreži službi, a njegovi pripadnici redovno sarađuju sa službama kao što su Savetovalište za žene žrtve nasilja od strane intimnog partnera, SOS telefon za žene i Sigurna kuća. K 105 koordinira sve neophodne mere za zaštitu i zbrinjavanje žrtava i uspostavlja kontakt sa eksternim savetovalištima i organizacijama za pružanje pomoći.

Seminar je podržala Hans Zajdel Fondacija.